Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Zorg en expertise

Het bieden van de juiste zorg aan onze leerlingen is een van onze belangrijkste taken. Hiervoor maken wij gebruik van de expertise van verschillende professionals en protocollen.

img-20231121-wa00041

Zorg en begeleiding

Bij de zorg en begeleiding van onze leerlingen zijn diverse mensen en middelen betrokken. Het onderwijs en de zorg wordt verzorgd door leerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, interne begeleider, orthopedagoog en zorgmedewerkers van Syndion.

Daarnaast is er ook ruimte voor andersoortige (para)medische zorg, zoals: logopedie en kinderfysiotherapie. Deze extra hulp moet wel bijdragen aan het beter functioneren en het kunnen bereiken van persoonlijke ontwikkelingsdoelen van de leerling.

We zijn in de eerste plaats een onderwijsinstelling en streven daarom naar een onderscheid tussen 'specialistische hulp op-en-via school' en 'specialistische hulp vanuit thuis'. Wanneer er speciale wensen/behoeften zijn, kan de school meedenken over zorgaanvragen en daarin een coördinerende rol vervullen.

Gidsen, plannen en formulieren

Lees meer over onze zorg en expertise

Commissie van Begeleiding (CvB)

De CvB bestaat uit de directeur, orthopedagoog, school maatschappelijk werker (SMW-er), Intern Begeleider (IB’er) en de schoolarts. Deze commissie is verantwoordelijk voor het beleid van zorg en onderwijs en houdt de ontwikkeling van de leerling nauwlettend in de gaten. We houden van iedere leerling een dossier bij. Dit dossier is vertrouwelijk. Het helpt ons om de ontwikkelingen van de leerling bij te houden. We maken voor iedere leerling een OPP. In dit plan leggen we vast wat het einddoel is bij het verlaten van de school en hoe we daar naartoe werken. Dit plan wordt opgesteld door de orthopedagoog en IB’er, in samenspraak met de leerkracht en de ouders. De doelen die we willen bereiken in een groep leggen we vast in een half-jaarlijks (sub)groepsplan. Bij de zorg en begeleiding van onze leerlingen zijn onderstaande mensen en/of instanties betrokken.

Leerlingbegeleiding

De groepsleiding bestaat uit een leerkracht en een onderwijsassistent. De leerkracht is eindverantwoordelijk. In sommige groepen is een paar uur per week een zorgmedewerker aanwezig, voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. De IB’er coördineert het onderwijs- en zorgproces. De orthopedagoog ondersteunt bij gedrag- en ontwikkelingsvragen.

Schoolmaatschappelijk werker

Bij onze school is een maatschappelijk werker betrokken. De SMW-er neemt deel aan het overleg over de zorg aan leerlingen. Als zorgvragen ook gaan over de thuissituatie kan de SMW-er leerlingen en ouders adviseren en ondersteunen. De SMW-er geeft daarnaast Rots en Water trainingen op school.

Schoolarts

We werken samen met een schoolarts. Deze onderzoekt bij alle nieuwe leerlingen ogen, oren en gewicht. Verder worden leerlingen periodiek onderzocht op hun houding en ontwikkeling in de pubertijd.

Logopedie

We bieden individuele logopedielessen, groepslessen en logopedisch onderzoek.

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie maakt geen onderdeel uit van het onderwijsprogramma. Wanneer we speciale fysiotherapie voor kinderen nodig vinden, is behandeling onder schooltijd mogelijk.

Extra zorg en begeleiding op school

Als er behoefte is aan extra zorg en begeleiding op school, is de inzet van een zorgmedewerker op school gewenst. Het streven is om één zorgmedewerker in te zetten voor meerdere leerlingen in een groep. Deze zorgmedewerker wordt aangestuurd door de groepsleiding. De zorgmedewerker werkt mee aan een zorgplan waarin doelen staan. 

Zorg tijdens onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging, wordt vergoed op basis van de Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en incidenteel de Zorgverzekeringswet. 

De mogelijkheid bestaat dat meerdere zorgwetten van toepassing zijn. Zo kan een leerling begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de Jeugdwet ontvangen en verpleging vanuit de Zvw. 

De zorg aanvraag loopt via school (perceel Jeugdhulp op School) of via het Jeugdteam. Dit hangt af van de woonplaats waar de leerling woont. Zij kunnen voor informatie en advies ook altijd een beroep doen op kosteloze en onafhankelijke cliëntondersteuning. Elke gemeente biedt deze cliëntondersteuning aan.