Onderwijs met zorg samengesteld

Verlof en leerplicht

Leerplichtig
Vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden, is het kind volledig leerplichtig. Dit betekent dat uw kind 5 dagen per week onderwijs dient te volgen. De leerplicht eindigt als uw kind 18 jaar wordt.

Extra verlof buiten de schoolvakanties
Extra verlof kan uitsluitend verleend worden voor in de leerplichtwet beschreven omstandigheden, zoals bepaalde feestdagen of een huwelijk. Verder kan extra verlof worden verleend voor 'gewichtige omstandigheden'. De schoolleiding moet dit beoordelen en zal bij dat oordeel altijd het schoolbelang van de leerling zwaar laten wegen.
Vakanties mogen alleen worden opgenomen tijdens de schoolvakanties. Indien dit door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is, kan worden onderzocht of er een wettelijke mogelijkheid bestaat om buitengewoon verlof te verlenen. Voor extra vakanties of verlenging van vakanties kan geen toestemming worden verleend. Verlof van meer dan tien dagen moet altijd voorgelegd worden aan de leerplichtambtenaar.
Tegen het besluit van de school om geen verlof te verlenen, kunt u in beroep gaan bij de leerplichtambtenaar of bij de rechtbank. Bij ongeoorloofd verzuim kan door de leerplichtambtenaar een boete worden opgelegd aan de ouders. Ook de school kan worden aangesproken op het ten onrechte verlenen van extra verlof.

Aanvragen extra verlof
Een aanvraag voor extra verlof buiten de schoolvakanties moet schriftelijk bij de schoolleiding van de school worden ingediend via het aanvraagformulier voor extra verlof. Alleen de directeur is bevoegd om voor ten hoogste 10 dagen extra verlof te verlenen voor gewichtige omstandigheden. Voor meer dagen moeten de ouders zich wenden tot de leerplichtambtenaar.
Als het extra verlof om vakantieverlof gaat, dan kan dit alleen wanneer ouders beroepshalve absoluut niet op vakantie kunnen gedurende de schoolvakantie. Dit verlof mag niet langer zijn dan 2 aansluitende weken per schooljaar en mag niet vallen in de eerste 2 lesweken van het schooljaar. Aangetoond moet worden dat een gezamenlijke vakantie van 2 aaneensluitende weken binnen de gewone schoolvakanties onmogelijk is. Dit mag slechts 1 keer per schooljaar. De aanvraag moet minimaal 8 weken van tevoren, samen met een werkgeversverklaring, bij de schoolleiding worden ingediend. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de schoolleiding of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Deze kan dan proces-verbaal opmaken.
Meer informatie kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl en op www.dienstgezondheidjeugd.nl

Ongeoorloofd verzuim
In geval van ongeoorloofd verzuim wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers en bij herhaling worden zij opgeroepen voor een gesprek op school. De schoolleiding moet een melding doen bij de leerplichtambtenaar zodra uw kind zonder geldige reden meer dan drie achtereenvolgende schooldagen verzuimt. De leerplichtambtenaar onderzoekt de zaak en zoekt samen met u en de school naar een oplossing. Als het nodig is, kan de leerplichtambtenaar in laatste instantie proces verbaal opmaken.

Schoolvakanties
Voor het vaststellen van de schoolvakanties en vrije dagen wordt door ons zoveel mogelijk aangesloten op het regionale beleid van de Drechtsteden. Dit vakantierooster kan afwijken van het advies van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; er kunnen dus verschillen zijn met andere regio's (bijv. Rotterdam). Ook zijn er verschillen tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Houd u hier rekening mee met het plannen van uw vakantie(s). Extra verlof kan hiervoor niet worden verleend.