Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Praktische informatie

Op deze pagina vindt u de meest gevraagde praktische informatie. U vindt alle praktische informatie in onze schoolgids.

img202311211405481

Schooltijden

Maandag:8:30 uur - 14:30 uur
Dinsdag:8:30 uur - 14:30 uur
Woensdag:8:30 uur - 12:00 uur
Donderdag:8:30 uur - 14:30 uur
Vrijdag:8:30 uur - 14:30 uur

De school is voor leerlingen open vanaf 8.15 uur. Tijdens lesuren worden leerkrachten niet gestoord, tenzij het een noodgeval betreft. Zij zijn vóór en na schooltijd telefonisch bereikbaar via het centrale telefoonnummer van Bleyburgh SO.

Pauze

Alle groepen hebben 's ochtends een pauze van vijftien minuten. Na het buiten spelen eten de leerlingen fruit en drinken zij iets.

Leerlingen nemen zelf hun fruit, lunch en twee keer drinken mee naar school.

Tussen de middag eten de leerlingen in groepsverband en gaan zij weer buiten spelen en hebben ze eveneens een pauze van 15 minuten.

Vakanties en vrije dagen
Vakantierooster 2023-2024 
 • Zomervakantie: maandag 15-7-2024 t/m vrijdag 23-8-2024 
Bijzondere vrije dagen 2023-2024
 • Vrijdag 12 juli 2024 (vrijdag voor de zomervakantie)
Vakantierooster 2024-2025
 • Herfstvakantie: maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 2024
 • Kerstvakantie: maandag 23 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025
 • Voorjaarsvakantie: maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2025
 • Goede vrijdag:18 april 2025
 • Meivakantie: maandag 21 april t/m vrijdag 2 mei 2025 (2e paasdag: 21 april 2025 en Koningsdag: 27 april 2025 vallen in de meivakantie)
 • Bevrijdingsdag: maandag 5 mei 2025
 • Hemelvaartsdag: donderdag 29 mei 2025
 • Vrijdag na Hemelvaart: 30 mei 2025
 • 2e Pinksterdag: maandag 9 juni 2025
 • Zomervakantie: maandag 21 juli t/m vrijdag 29 augustus 2025
Bijzondere vrije dagen 2024-2025: (worden nog verder ingevuld)
 • Vrijdag 6 juni 2025


Ziekmelding

Ziekmelden of een andere vorm van afwezigheid van uw kind kunt u telefonisch tussen 8.00 uur en 8.30 uur aan de administratie doorgeven via 0184 - 41 42 65 of u informeert de groepsleiding via Parro.

Vergeet u niet de vervoerder op de hoogte te brengen ?

Uw zoon of dochter betermelden is niet verplicht, maar desgewenst kunt u dit doorgeven aan de groepsleiding of de administratie.

Melding verzuim

Ouders/verzorgers hebben de plicht om (ziekte)verzuim van hun kind tijdig, vóór aanvang van de lessen, door te geven aan school (niet via de chauffeur die de leerling vervoert). 

Gaat een leerling met een taxibusje of schoolbus naar school? Vergeet dan niet om ook de vervoerder op de hoogte te brengen.

Langdurig verzuim

SPON (Stichting Specialisten Passend Onderwijs) heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn. Binnen SPON werken wij met het ziekteverzuimprotocol ZuidHolland Zuid. Dit protocol is te vinden op de website van de school op de pagina; Gidsen, plannen en formulieren. De school heeft hierin een nauwe samenwerking met de leerplichtambtenaar.

Ongeoorloofd verzuim

In geval van ongeoorloofd verzuim wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers en bij herhaling worden deze opgeroepen voor een gesprek op school. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar wanneer een kind, zonder geldige reden, meer dan 16 uur verzuimt in 4 weken. 

Daarnaast wordt ook melding gedaan wanneer een kind zonder vrijstelling buiten de schoolvakantie op vakantie gaat. Bij melding aan de leerplichtambtenaar worden de ouders/verzorgers hierover geïnformeerd. 

De schoolleiding moet een melding doen bij de leerplichtambtenaar zodra een leerling zonder geldige reden meer dan drie achtereenvolgende schooldagen verzuimt. De leerplichtambtenaar onderzoekt de zaak en zoekt samen met de ouders/verzorgers en de school naar een oplossing. Als het nodig is, kan de leerplichtambtenaar in laatste instantie proces- verbaal opmaken.

Verlof aanvragen

Een aanvraag voor extra verlof buiten de schoolvakanties moet schriftelijk bij de schoolleiding van de school worden ingediend via het aanvraagformulier voor extra verlof. Alleen de directeur is bevoegd om voor ten hoogste 10 dagen extra verlof te verlenen voor gewichtige omstandigheden. Voor meer dagen moeten de ouders zich wenden tot de leerplichtambtenaar. 

Als het extra verlof om vakantieverlof gaat, dan kan dit alleen wanneer ouders beroepshalve absoluut niet op vakantie kunnen gedurende de schoolvakantie. Dit verlof mag niet langer zijn dan 2 aansluitende weken per schooljaar en mag niet vallen in de eerste 2 lesweken van het schooljaar. Aangetoond moet worden dat een gezamenlijke vakantie van 2 aaneensluitende weken binnen de gewone schoolvakanties onmogelijk is. Dit mag slechts 1 keer per schooljaar. De aanvraag moet minimaal 8 weken van tevoren, samen met een werkgeversverklaring, bij de schoolleiding worden ingediend. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de schoolleiding of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Meer informatie kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl en op www.dienstgezondheidjeugd.nl.

U kunt het formulier vinden op de pagina Gidsen, plannen en form

Gidsen, plannen en formulieren

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage van ouders/verzorgers voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren, maar wel erg belangrijk zijn voor de leerlingen van onze school. Komend schooljaar zullen we een vrijwillige ouderbijdrage van €35,- vragen. 

Alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert. Kan een ouder de vrijwillige bijdrage niet betalen, dan mag de leerling niet worden uitgesloten van deelname aan een activiteit.

Meer weten?

Staat de informatie die u zoekt hier niet tussen? Download dan onze schoolgids of neem een kijkje op onze pagina waar u alle gidsen, protocollen en formulieren kunt bekijken.